Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno - Laboratoryjnych CHEMKOP-LABORGEO w Krakowie specjalizuje się w pracach geologiczno - dokumentacyjnych, laboratoryjnych i terenowych, wiertniczych oraz specjalistycznych: takich jak obsługa geologiczna hydrotechnicznych robót ziemnych, monitoringu ekologicznego gruntów i wód podziemnych i instalacji Aparatury Kontrolno Pomiarowej w budowlach hydrotechnicznych. CHEMKOP-LABORGEO zrealizował między innymi:

- roboty geologiczne oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla projektów technicznych zapór wodnych HAŃCZA, NIEWISTKA, DOBROMIERZ, SOLINA, MYCZKOWCE
- pełną obsługę geologiczno-laboratoryjną robót ziemnych na budowie zapór CZORSZTYN - SROMOWCE I KLIMKÓWKA
- badania specjalistyczne / ścinanie skał in situ/ w sztolni, oraz montaż reperów głębinowych na budowie zapór CZORSZTYN, KLIMKÓWKA, ŚWINNA PORĘBA, WIÓRY
Referencji udzieli:
- Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie

   - nadzór inwestorski, obsługę geologiczno - laboratoryjną robót skalnych i ziemnych, dokumentowanie złóż, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dla potrzeb budowy zapory WIÓRY k/Ostrowca Świętokrzyskiego.
Referencji udzielą:
- Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Warszawie

   - nadzór technologiczny i geologiczny nad odbudową nasypu, budową przesłony szczelnej oraz wibroflotacją oraz wykonanie inklinometrów oraz piezometrów w ramach projektu instalacji AKP w zaporze DYCHÓW
Referencji udzieli:
- Hydroprojekt - Warszawa, ul. Dubois 9

   - nadzór geologiczny, technologiczny i laboratoryjny nad odbudową wałów przeciwpowodziowych Wisły w miejscowościach Źródła, Jankowice i Smolice
Referencji udzieli:
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego

   - nadzór geologiczny i badania laboratoryjne dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej projektowanego Zbiornika Racibórz Dolny (luty - lipiec 2001)
Referencji udzieli:
- dr inż. Wiesław Sroczyński - Polska Akademia Nauk

   - odwodnienie wykopów budowlanych:

W roku 1997 CHEMKOP-LABORGEO zrealizował na zlecenie Hydrotrest-Kraków odwodnienie wykopów dla kolektora ścieków w Gdowie i Ostrowsku-Waksmundzie, a w roku 1998 odwodnienie wykopów w związku z budową tunelu i dróg dojazdowych do Centrum Handlowego "Zakopianka" przy ulicy Zakopiańskiej w Krakowie.
Referencji udzieli:
- dyr. Adam Grotowski, dyrektor Hydrotrest-ORS

Od roku 1976 do chwili obecnej, na zlecenie Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego - CHEMKOP-LABORGEO opracowuje projekty odwodnienia oraz sprawuje nadzór hydrogeologiczny nad odwodnieniem wykopów budowlanych pod tunele tramwajowy i drogowy KCK oraz budowę dworca kolejowego.
Referencji udzieli:
- dyr. ds. inwestycji, Włodzimierz Pagacz

W roku 1997 CHEMKOP-LABORGEO zrealizował odwodnienie budowy hotelu przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie oraz budowy ujęcia wody dla elektrociepłowni Kraków-Lęg.
Referencji udzielą:
- Texbud, Kraków,
- Łęgprzem, Kraków

W roku 1999 CHEMKOP-LABORGEO zrealizował odwodnienie wykopów dla zespołu mieszkaniowego ISUZU w Krakowie - Wola Justowska
Referencji udzieli:
- SANLEY Polska S.A.

Również w roku 1999 CHEMKOP-LABORGEO na zlecenie COCEFI Polska, zrealizował prace odwodnieniowe budowy Centrum Banku Śląskiego w Katowicach
Referencji udzielą:
- Eric Van Aelbroeck - Dyrektor Projektu,
- Wiesław Skoczek Z-ca Dyrektora Projektu

   - instalacja aparatury kontrolno - pomiarowej /inklinometry, piezometry, czujniki/ w nasypach kamienistych korpusów zapór ziemnych, gdzie wiercenia, w skrajnie trudnych warunkach geologicznych, wykonywane są technologią ODEX / firmy Sandvik - Szwecja /, z samoczynnym rurowaniem, przy urabianiu i wynoszeniu urobku przy pomocy sprężonego powietrza.

   - W dziedzinie robót wiertniczych CHEMKOP - LABORGEO wyspecjalizował się w wierceniach przy zastosowaniu najnowocześniejszych światowych technologii wiertniczych. Technologie te, unikalne w Polsce, stosujemy do wiercenia studni i piezometrów w każdych warunkach geologicznych.

   - W latach 1991 - 95 CHEMKOP-LABORGEO wykonał instalację w rdzeniu i korpusie zapór KLIMKÓWKA i CZORSZTYN - SROMOWCE - automatycznej, skomputeryzowanej, aparatury kontrolno-pomiarowej.
Referencji udzieli:
- Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie

   - W roku 1996 CHEMKOP - LABORGEO zrealizował na zlecenie Kombinatu Górniczo - Hutniczego Miedzi SA w Lubinie Legnickiem - wiercenia i instalację 210 mb inklinometrów w obwałowaniu zbiornika odpadów poflotacyjnych Rudna - Żelazny Most oraz w roku 1997 - 300 mb specjalistycznych otworów do badań mikrosejsmicznych oraz 540 mb piezometrów w osadach w obrębie tego zbiornika. W latach 1999 -2000 - zainstalowano kolejne 313 mb inklinometrów
Referencji udzielą:
- prof. dr.hab. Wojciech Wolski, Katedra Geotechniki SGGW ,
- KGHM - POLSKA MIEDŹ - SA - Lubin Legnicki - mgr inż. Stanisław Krajewski,

   - wiercenia i instalacja studni monitoringowych celem dokumentowania skażeń gruntów i wód podziemnych.

W latach 1992 i 1994 wykonaliśmy prace wiertnicze i badania geologiczne dla oceny skażeń na 6 działkach na Górnym i Dolnym Śląsku, gdzie w dwóch etapach wykonano łącznie 49 studni monitoringowych o głębokościach od 6 do 20m.
Prace te zrealizowano na zlecenie i pod ścisłym nadzorem GIBB ENVIRONMENTAL SCIENCES - Wk. Brytania, który jest jedną z 5 wiodących, światowych firm w dziedzinie monitoringu ekologicznego i dekontaminacji gruntów i wód.
W roku 1994, na zlecenie Hydroeko - Warszawa, realizującej kontrakt francuskiej firmy BRGM, pod nadzorem specjalistów z Francji - CHEMKOP-LABORGEO, wykonał sieć studni monitoringowych na terenie Zakładów Sodowych SOLVAY w Krakowie. Po zainstalowaniu instalacji dekontaminacyjnej, wypompowaliśmy z gruntów otaczających teren starej stacji benzynowej - 2500 litrów oleju napędowego, który wydostał się z nieszczelnych zbiorników paliw.
Referencji udzieli:
- mgr Andrzej Rodzoch, Hydroeko - Warszawa, reprezentant wyłączny BRGM

   - W 1996 roku, na zlecenie Wojskowej Akademii Technicznej - Warszawa, CHEMKOP-LABORGEO wykonało wiercenia celem oceny stopnia skażenia gruntu i wód podziemnych oraz zainstalowało sieć monitoringu dla wielkiej bazy paliw płynnych na terenie Jednostki Wojskowej 4013 w Radnicy k/Krosna Odrzańskiego. W ramach tych prac wykonano według standardów EPA - 500 mb wierceń badawczych oraz zainstalowano 230 mb studni monitoringowych.
Referencji udzieli:
- Płk dr hab. inż. Andrzej Spychała profesor, prorektor WAT- Warszawa

   - Badania geotechniczne i opracowywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla inwestycji:

W roku 1998 CHEMKOP-LABORGEO wykonał prace wiertnicze, opracowanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej oraz monitoringu stopnia skażenia gruntów i wód podziemnych:
- na terenie Huty im. Sendzimira w Krakowie na zlecenie Ośrodka Projektowo-Badawczego Procon - Katowice - dla Voest Alpine - Austria, pod nadzorem Dames&Moore - England
- na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w Legnicy i Wałbrzychu dla Toyota Motor Corporation, pod nadzorem GIBB Environmental - England
- na działce przy ul. Kapelanka w Krakowie dla TESCO - Polska, pod nadzorem WS Atkins - England
Referencji udzielą:
- prof. dr.hab. Wojciech Wolski, Katedra Geotechniki SGGW - Warszawa,
- Msc Chris Wright, GIBB Environmental, Director of Environmental Technology, Oldbury, Wk.Brytania,
- Msc Paul Bocheński Dames & Moore, Twickenham England,
- Stanislaus Leonhard , Voest Alpine Stahl - Katowice
- mgr Krzysztof Droń, WS Atkins Polska, Warszawa

   - W roku 1999 CHEMKOP-LABORGEO wykonał dla klienta Tishman Speyer Properties, pod nadzorem Ove Arup and Partners Consulting - prace wiertnicze i dokumentację geologiczno inżynierską dla budowy nowego centrum Krakowa "Nowe Miasto Kraków"
Referencji udzieli:
- Chris Humnicki, Tishman Speyer Properties
- Paul Morrison, Ove Arup & Partners - Geotechnics, London,

   - W roku 1999 CHEMKOP-LABORGEO, zrealizował dla klienta COCEFI Polska prace wiertnicze i opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla budowy hotelu Sheraton w Krakowie .
Referencji udzieli: Carlo Shreurs, Resident Menager, Cocefi W-wa

   - Sporządzanie dokumentacji geologiczno - złożowych

W roku 1998 CHEMKOP-LABORGEO wykonał pełny zakres prac dokumentacyjnych (dokumentacja geologiczna, projekt zagospodarowania złoża, plan ruchu, ocena wpływu na środowisko) dla uzyskania koncesji na eksploatację złoża kruszywa naturalnego Jagniówka II, o powierzchni 40 ha, w województwie tarnowskim dla inwestora.
Referencji udzieli inwestor
- Bronisław Brózda, Myślenice

   - Ważną dziedziną działalności CHEMKOP- LABORGEO jest opracowywanie projektów badań oraz dokumentacji geologiczno - inżynierskich dla potrzeb likwidacji zagrożenia osuwiskowego dróg i obiektów.
Ważniejsze prace w tym zakresie to:
Dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla potrzeb likwidacji zagrożenia osuwiskowego:
- drogi krajowej nr 977 Grybów-Krzyżówka w km 62+773 w Kąclowej - listopad 1994
- drogi krajowej nr 99 Brzesko - N.Sącz w km 16+210 w Tworkowej - styczeń 1995
- drogi krajowej nr 965 Bochnia - Limanowa w km 21+100 w Bochni-Dołuszycach - lipiec 1996
- drogi wojewódzkiej nr 15960 Nietulisko-Waśniów w Dołach Biskupich - styczeń 1997
- drogi krajowej nr 956 Sułkowice-Zembrzyce w km 10+100 w Harbutowicach - sierpień 1997
- drogi krajowej nr 4 Kraków-Rzeszów, w km 440+570 w Przebieczanach - maj 1998
- drogi krajowej 970 Piwniczna - Granica Państwa w Piwnicznej - l lipiec 1998
- drogi powiatowej nr 18237 - w Gorzkowie - czerwiec 2000
- drogi powiatowej nr 18231 - w Sierczy - czerwiec 2000

   - Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla potrzeb koncepcji przebudowy drogi krajowej nr 7 Gdańsk - W-wa - Chyżne na odcinku Lubień - Zabornia na drogę ekspresową II klasy technicznej - styczeń 2000
Referencji udzieli:
- Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Oddział Południowo Wschodni w Krakowie
- Biuro Projektowo- Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa

< powrót do góry >